www.soL.org.tr
Piyango'da ÖYK'nın yetkileri sorun oldu
17 Kasım 2006, Cuma
resimHABER MERKEZİ Devlet bürokrasisinden ayrılarak ve özerklik iddiasıyla önemli ayrıcalıklar tanınarak oluşturulan kurulların geniş yetkileri sorun yaratıyor. Son olarak Milli Piyango özelleştirmesine ilişkin yasanın bir maddesi, ÖYK'nın yasamanın da alanına sarkmaya çalışmasından dolayı iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi, Milli Piyango’nun özelleştirilmesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu’na (ÖYK) kurumun hak, alacak ve borçlarına ilişkin karar verme yetkisi de sağlayan yasanın ilgili maddesini iptal etti.
Anayasa Mahkemesi’nin, “Bazı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un” bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıyla ilgili CHP Grup Başkanvekilleri Ali Topuz, Kemal Anadol ve 112 milletvekilinin yaptığı başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasanın ilgili maddesi Anayasa’ya aykırı

Mahkeme, Yasa’nın 3’üncü maddesine eklenen “…ve idarenin hak, alacak ve borçları hakkında karar vermek…” ibaresine ilişkin iptal kararı verdi. Kararda ÖYK’ya tanınan söz konusu yetkinin, Anayasa’nın kuvvetler ayrımı ilkesine dolayısıyla Anayasa’ya aykırı olduğu kaydedildi.

Gerekçe yasama yetkisinin devri

İptal gerekçesinde, şöyle denildi:
“İbare ile yürüttüğü hizmetin ve görev alanının özelliği gözetilerek Özelleştirme Yüksek Kurulu’na Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın hak, alacak ve borçları hakkında karar verme yetkisi tanınmıştır. Ancak, bu yetkinin kullanılmasına esas alacak ölçütler Yasa’da gösterilmemiş, sınırlar çizilmemiş, böylece yasama organı tarafından belirlenmesi gereken hususlar idareye bırakılarak yasama yetkisinin devrine yol açılmıştır.”

“Açık bir yetki devri oluşturuyor”

Kararda, “Bu durumda, Özelleştirme Yüksek Kurulu, borç, alacak ve haklar konusunda herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın karar verebilecektir. İdareye tanınan bu geniş yetkinin açık bir yetki devri oluşturduğunda duraksamaya yer yoktur.(...) Özelleştirme Yüksek Kurulunun kullanılacağı bu yetki; yasamanın yürütmeye verdiği sınırlayıcı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetki olmadığı gibi hak arama özgürlüğünü de ortadan kısıtlayıcı nitelikte bir yetkidir” denildi.

Özelleştirme sonrasında ihale şartlarını değiştirme yetkisi veriliyor
Söz konusu ibarenin eklenmesiyle ÖYK’nın görevleri arasına, özelleştirme ihaleleri sonrasında, ihale şartlarını değiştirme yetkisi de verildiğine dikkat çekilen kararda, şunlar kaydedildi:
“Kurumun hak, alacak ve borçları hakkında karar vermek, kesinleşmiş ihalelerle ilgili uyuşmazlıklar ortaya çıktığında, uygulanan ihale usul ve esasları dışındaki süreçleri devreye sokarak kararlar alabilme ve belirli süreçlerin sonunda uyuşmazlıklar çözülemediğinde, tarafların yargı yoluna başvurmasını engelleme anlamına gelmektedir.”
 
Karada ÖYK’ya tanınan bu yetkinin, “özelleştirme ihalelerinde daha da önem kazanan” rekabet ortamının tamamen ortadan kaldırıcı nitelikte bir yetki olduğu uyarısında bulunularak, Kurulun vereceği kararlara ilişkin farklı beklentilerin, istekliler arasında haksız rekabet oluşturacağının “şüphesiz” olduğu vurgulandı.

Verilen yetkinin sınırları yok

Öte yandan kararda, Kurula tanınan söz konusu yetkinin sınırlarının da belirsiz olduğuna dikkat çekilerek, yürütme organına, asli, genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz ve takdir yetkisinin çok geniş olarak kullanılmasına yol açabilecek düzenleme yetkisi verilemeyeceğinin altı çizildi.

Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
yazici   mail